Magyar történelem évszámok

 

 

Munkácsy Mihály: Honfoglalás (részlet) Szent korona

Évszám Esemény
Kr.e. 4000 körül Az uráli népek közösségének felbomlása (finnugorok és szamojédek)
Kr.e. 2000 körül A finnugor közösségek szétválása
Kr.e. 500 körül Az ugor közösség szétválása
Kr.u. 500 körül Magyar törzsek a Fekete-tenger partvidékén élnek
670-680 körül Késő-avar csoport költözik a Kárpát-medencébe
700-750 körül A magyarság Levédiába költözik
830 körül A magyar és kabar törzsek elszakadnak a kazár birodalomtól
839 A magyarok az Al-Dunánál, a Kárpátok előterében harcolnak
862 Első magyar kalandozás a frank birodalom területén
895 Árpád a magyar sereg élén a Vereckei-hágón keresztül benyomul az Alföldre;
Bolgár támadás éri az Etelközben maradt törzseket;
A menekülők Erdélybe nyomulnak, ahol megölik Álmost

896-900 A Kárpát-medence fokozatos elfoglalása
907 Árpád fejedelem halála
933 Magyar vereség I.(Madarász) Henrik seregétől Merseburgnál
955 Magyar vereség I.Ottó seregétől Augsburgnál
973 Géza nagyfejedelem követeket küld I.Ottó császárhoz;
Német papok és lovagok érkeznek Mo.-ra; Elkezdődik a térítés
996 Pannonhalmi apátság alapítása
997 Géza fejedelem halála; István fejedelemmé választása; Koppány lázadása
998 Koppány veresége
1001. január 1. István királlyá koronázása a II. Szilveszter pápa által küldött koronával
1001 Püspökségek szervezése
1008 Ajtony lázadásának leverése, aki a bizánci császárral szövetkezett
1018 körül Elkészülnek István király intelmei (Institutiones morum)
1018 után A veszprémvölgyi görög apácamonostor alapítása
1030 II. Konrád német császár támadása
1031 István fia, Imre herceg halála (vadkanvadászaton)
1032 után Vazul herceg merénylete a király ellen; Vazult megvakítják, fiait száműzik
1038. augusztus 15. I. István halála
1041 Trónharcok Péter és Aba Sámuel között; Aba Sámuelt királlyá választják
1044 Ménfői csata - III. Henrik német császár győzelmet arat Aba Sámuel felett; Péter elfoglalja a trónt
1046 Vata pogánylázadása; András megszerzi a trónt Pétertől
1051-52 III. Henrik sikertelen támadásai a Magyar Királyság ellen
1055 I.András megalapítja a Tihanyi-apátságot
1061 Trónharc I.András és Béla herceg között; András halála; I.Béla trónra lépése; Vata fiának, Jánosnak a pogánylázadása
1063 I.Béla tragikus halála - fiai külföldre szöknek
1068 A magyar sereg Kerlésnél megállítja a besenyő támadást
1074 Trónharcok Salamon és I. Béla fiai között
1075 körül I.Géza koronát kap VII. (Dukász) Mihály bizánci császártól
1081 Salamon sikertelen összeesküvése I.László ellen
1083 István király és Imre herceg szentté avatása
1091 I.László hadjárata Horvátországba; A somogyvári apátság alapítása
1096 Keresztes hadak átvonulása Magyarországon
 

 

 1102 Kálmánt horvát királlyá koronázzák
1109 Álmos herceg megalapítja a dömösi apátságot
1113 Kálmán megvakíttatja Álmos herceget és fiát, Bélát
1116-18 Háborúk Velencével Dalmáciáért
1128 Bors és Iván összeesküvése II.István ellen
1132 II.Béla leszámol az ellenzékkel - 68 főurat mészárolnak le
1147 Újabb keresztes hadjárat vonul át az országon
1149-55 Háborúk Bizánccal
1162-63 Trónharcok III.István, II.László és IV.István között
1182 III.Béla visszaszerzi Dalmáciát Bizánctól
1189 Barbarossa Frigyes vezette keresztes had vonul át az országon
1192-95 A Pray-kódex keletkezése
(benne a legrégibb magyar szövegemlék, a Halotti Beszéd)
1210 körül Anonymus Gestája a honfoglalásról
1213 Gertrúd királyné meggyilkolása
1217-18 II.András keresztes hadjárata a Szentföldre
1222 Az Aranybulla első kiadása
1231 Az Aranybulla megújított kiadása
1233 Az egyházzal kötött beregi egyezmény
1235-36 Julianus barát első útja a volgai magyarokhoz
1241-
április 11. Tatárjárás; Batu kán vezette hadak betörése Magyarországra
Muhi csata
1242. március Tatárok kivonulása
1267 Az Aranybulla második megújítása
1278 Morvamezei-csata
- VI.(Kun)László és Habsburg Rudolf csapatai győznek II. Ottokár cseh király ellen
1282-85 Elkészül Kézai Simon Gesta Hungarorum című műve
1285 Újabb tatár betörések Magyarországra
1301.január 14. III. András halálával kihal az Árpád-ház férfiága
1301 I. (Anjou) Károly első koronázása;
Vencel, cseh trónörökös magyar királlyá koronázása
1305 Ottó bajor herceg magyar királlyá koronázása
1310 I. Károlyt végérvényesen királlyá koronázzák a Szent Koronával
1312 Rozgonyi-csata - I.Károly legyőzi Csák Máté hadait
1323 I. Károly udvara Visegrádra költözik
1326 A magyar aranyforint első említése
1327 I. Károly bányareformjai
1330 Zách Felicián merénylete a királyi család ellen
1335 Magyar, cseh és lengyel király találkozója Visegrádon
1336 Kapuadó bevezetése
1347-48 Nagy Lajos első nápolyi hadjárata
1349 Pestisjárvány Magyarországon
1350 A nápolyi hadjárat megismétlése
1351 Nagy Lajos törvényei; Az Aranybulla megerősítése
1359-től Kálti Márk Képes Krónikája
1367 A pécsi egyetem alapítása
1370 Nagy Lajost lengyel királlyá koronázzák;
Lengyel-magyar perszonálunió 1382-ig
1395 Óbudai egyetem alapítása
1396 Nikápolyi-csata - Zsigmond vereséget szenved a töröktől


1401 Zsigmondot fogságva vetik a magyar bárók
1404 A placetum regium bevezetése
1405 Zsigmond törvénye a városokról
1410 Zsigmondot német királlyá választják
1412 13 szepesi város elzálogosítása Lengyelországnak
1428 Zsigmond Galambócnál vereséget szenved a töröktől
1433 Rómában német császárrá koronázzák Zsigmondot
1437 Budai Nagy Antal vezette erdélyi parasztfelkelés;
Az első Habsburg a magyar trónon: Albert (1439-ig)
1440 Az első Jagelló a magyar trónon: I. Ulászló (1444-ig)
1443-44 Hunyadi János hosszú hadjárata a török ellen
1444. június
- november Drinápolyi-béke kötése a törökkel;
Várnai-csata - Ulászló elesik a harcban
1446 Hunyadi János kormányzóvá választása V. László kiskorúsága idejére
1448 Rigómezei vereség a töröktől
1456.július 21.
- augusztus Nándorfehérvári csata a törökkel - győzelem!
Hunyadi János halála
1458. január 20. Hunyadi Mátyás királlyá választása
1463 Jajca ostroma és bevétele
1467 Mátyás adóreformjai; a Fekete-sereg létrehozása
                             
1468 Magyar - cseh háborúk kezdete
1471 Vitéz János vezette összeesküvés leleplezése
1476 Szabács ostroma és bevétele
1479 Kenyérmezei csata - Győzelem a török ellen
1485 Mátyás beveszi Bécs városát
1488 Thuróczi János krónikája
1490. április 6. Bécsben meghal Mátyás király
1505 Rákosi-végzés: a rendek kimondják, hogy többé nem választanak idegen uralkodót magyar királynak
1506 Habsburg - Jagelló örökösödési szerződés
1507 Az esztergomi Bakócz-kápolna építése
1514. máj-júl
október Dózsa György vezette parasztháború
A budai országgyűlés jobbágyságot súlytó törvényei
1521 A török beveszi Nándorfehérvárt
1526.augusztus 29.
szeptember
november
december Mohácsi-csata - súlyos vereség a töröktől - II. Lajos halála

Szulejmán bevonul Budára
Székesfehérváron királlyá koronázzák I. (Szapolyai) Jánost
A pozsonyi országgyűlés királlyá választja I. (Habsburg) Ferdinándot
1528 I.Szulejmán és I.(Szapolyai) János szövetsége
1532 Kőszeg ostroma
1538 Váradi-békekötés I.János és I.Ferdinánd között
1540 A rákosi országgyűlésen királlyá választják a csecsemő János Zsigmondot (II.János)
1541.augusztus 29.
december A török beveszi Budát

Fráter György átadja a koronázási jelvényeket I.Ferdinándnak
1543 A török beveszi Esztergomot
1551 Császári orgyilkosok megölik Fráter Györgyöt
1552.jún.-szept.
szept.-okt. Temesvár, Drégely, Szolnok török bevétele
Az egri vár ostroma
1556 Szigetvár sikertelen török ostroma
1566-
szeptember 7. A török beveszi Szigetvárt; I.Szulejmán halála
Zrínyi Miklós kirohanása a várból
1567 A debreceni zsinaton megindul a reformátusok önálló egyházzá szerveződése
1568 Drinápolyi-béke megkötése I.Miksa és II.Szelim között
1570 Speyeri egyezmény I.Miksa és János Zsigmond között
1571 Az erdélyi országgyűlés kimondja a négy bevett felekezet szabad vallásgyakorlását;
Báthori Istvánt Erdély uralkodójává választják
1593-1606 Tizenötéves háború
1595.január
júl.-szept. Erdély csatlakozik a török ellenes szövetséghez
Esztergom, Visegrád, Vác felszabadul a török alól
1596.október
A török beveszi Eger várát;
A mezőkeresztesi csatában a Habsburg seregek vereséget szenvednek
1598 Győr visszavétele a töröktől
1599 Vitéz Mihály havasalföldi vajda betörése Erdélybe

1600 Az erdélyi rendek és Basta György seregei szétverik Vitéz Mihály csapatait
1601 Vitéz Mihály megölése
1603 Hűtlenségi perek a magyarországi nagybirtokosok ellen
1604-06 Bocskai-felkelés
1604.október Álmosdi ütközet
1605.február
április
december Bocskai Istvánt erdélyi fejedelemmé választják
A magyarországi rendek Bocskait fejedelemmé választják
Bocskai letelepíti a hajdúkat
1606.június
november A felkelést lezáró bécsi béke megkötése
A 15 éves háborút lezáró zsitvatoroki béke

1608.június
november Rudolfot lemondatják a magyar koronáról
Királlyá választják II. Mátyást - magyar rendek megerősödése
1615 Bécs elismeri Bethlen Gábor erdélyi fejedelemségét a nagyszombati egyezményben
1618 Harmincéves háború kezdete
1620-21 Bethlen Gábor Habsburg-ellenes hadjárata
1621 Nikolsburgi béke Bethlen és II. Ferdinánd között
1626.november
december Bethlen csatlakozik a Habsburg-ellenes hágai szövetséghez
Pozsonyi béke megerősíti a nikolsburgi béke pontjait
1631-32 Parasztfelkelés a Felső-Tisza-vidékén
1643 I. Rákóczi György csatlakozik a Habsburg-ellenes szövetséghez
1645 Linzi béke I. Rákóczi György és III. Ferdinánd között
1646 Zrínyi Miklós megírja a Szigeti veszedelmet
1648 A vesztfáliai békével lezárul a harmincéves háború
1656-57 Zrínyi Miklós megírja a Mátyás király életéről való elmélkedés c. művét
1657 II. Rákóczi György lengyel hadjárata
1661 Nagyvárad török kézre kerül
1663 Elesik Érsekújvár
1664
február
június
augusztus

november Zrínyi Miklós téli hadjárata
Zrínyi fölégeti az eszéki Dráva- hidat
Új-Zrínyivár feladása
Montecuccoli győzelme a török ellen a szentgothárdi csatában
Vasvári béke
Zrínyi Miklós halála
1666 Wesselényi Ferenc nádor vezette nemesi mozgalom a Habsburgok ellen
1670-71 Az összeesküvés leleplezése, a résztvevők kivégzése
1673 I.Lipót felfüggeszti a magyar rendi alkotmányt
1674 Magyarországi protestáns lelkészek pere
1678 Kuruc mozgalmak kiszélesedése; Az egyesült hadak élére Thököly Imre kerül
1680 Thököly seregei elfoglalják a felvidéket
1681 A soproni országgyűlésen visszaállítják a rendi alkotmányt
1682-85 Thököly felvidéki fejedelemsége
1683.március
szeptember I.Lipót és III.János lengyel király törökellenes szövetsége
A nemzetközi hadak fölmentik Bécset a török ostrom alól
1684 Megalakul a Szent Liga
1686 A szövetséges csapatok felszabadítják Budát
1687 A pozsonyi országgyűlésen a rendek lemondanak a szabad királyválasztás jogáról és az Aranybulla ellenállási záradékáról
1688 Zrínyi Ilona kétévi ellenállás után átadja Munkács várát a császáriaknak
1691 Erdélyi rendek leteszik a hűségesküt I.Lipótra
1697.június
szeptember A hegyaljai kurucfelkelés kitörése
Zentai-csata - Savoyai Jenő herceg megsemmisítő vereséget mér a törökre
1699 Karlócai béke. Kisebb területek kivételével az ország felszabadul a török uralom alól

1703.május

június
augusztus Brezáni kiáltványában II.Rákóczi Ferenc Habsburg-ellenes harcra hívja Magyarország népét
Rákóczi Mo.-ra érkezik és a felkelés élére áll
Vetési pátens a harcoló jobbágyok terheinek felfüggesztéséről
1704 II.Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé választják
1705.szept. Szécsényi országgyűlés - II.Rákóczi Ferenc Mo. vezérlő fejedelmévé választása
1707.máj.-jún.

szeptember Ónodi országgyűlés - Habsburg ház trónfosztása
I.Péter orosz cár titkos szövetséget köt Rákóczi megbízottjával, Bercsényi Miklóssal
1708.aug.
nov.-dec. Trencséni csata - döntő vereség a császári seregektől
Utolsó kuruc országgyűlés Sárospatakon
1710.január Romhánynál összeomlik a kuruc seregek utolsó támadó hadművelete
1711.április
május Szatmári béke
Majtényi fegyverletétel
1714-15 Pozsonyi országgyűlés lefekteti az ország új politikai berendezkedésének alapjait
1716 Császári seregek beveszik Temesvárt a töröktől
1718 Pozsareváci békében a török lemond a Temesközről és a Szerémségről
1722.január A rendek elfogadják az osztrák örökösödési szerződést - Pragmatica Sanctio
1723 Magyar Kir. Helytartótanács felállítása Pozsony székhellyel
1731 Carolina Resolutio kiadása, amely szabályozza a protestánsok helyzetét
1735.április II.Rákóczi Ferenc meghal Rodostóban
1738-42 Utolsó nagy pestisjárvány Mo.-on
1740.december Az osztrák örökösödési háború kezdete
1741.szep. A pozsonyi országgyűlésen a rendek "életüket és vérüket" ajánlják Mária Teréziának, cserébe a királynő alaptörvénnyé emeli a nemesi föld adómentességét
1748 Aacheni béke - lezárja az örökösödési háborút
1754 Életbe lép a külkereskedelmi vámokat szabályozó rendelet (kettős vámrendszer)
1764 Madéfalvi veszedelem. A székely felkelés brutális leverése
1765 Mária Terézia felfüggeszti a rendi országgyűlés működését
1767 Úrbéri Pátens kiadása - rendeleti úton szabályozza a jobbágyi terheket
1777 Az oktatásügyet szabályozó Ratio Educationis kiadása
1780 A trónralépő II.József nem koronáztatja meg magát, a rendek teljes kizárásával kormányoz
1781 II.József türelmi rendelete
1782 A "fordított Canossa-járás"; VI.Pius pápa Bécsbe látogat
1784.május

okt.-dec. Az első népszámlálás Mo.-on; II.József elrendeli a német nyelv hivatalossá tételét Mo.-on
Horea és Closca vezette erdélyi román parasztfelkelés
1785.március
augusztus II.József közigazgatási reformja - 10 kerületre osztja Mo-ot
Jobbágyrendelet kiadása
1788 A Habsburg-birodalom az oroszok oldalán belép a törökellenes háborúba
1788-89 Szélesedő rendi ellenállás a jozefinista rendszer ellen
1790.január II.József halála előtt - 3 kivételével - viszavonja rendeleteit
1790-91 II.Lipót által összehívott országgyűlés újraszabályozza az osztrák-magyar közjogi viszonyt
1793-94 Martinovics Ignác vezette jakobinus mozgalom kibontakozása
1794.júl.-aug. A Martinovics-féle összeesküvés felszámolása
1795.május A Vérmezőn kivégzik a magyar jakobinusok vezetőit
1802 A Magyar Nemzeti Múzeum alapítása
1804 Ausztria örökös császársággá alakul
1805 Az országgyűlés törvénybe iktatja, hogy az országgyűlés és a kancellária feliratai ezentúl latin és magyar nyelven készüljenek
1809.május
június Napóleon kiáltványa a magyarokhoz
A magyar nemesi felkelés csúfos veresége a franciáktól Győrnél
1811 I.Ferenc feloszlatja az országgyűlést
1822-23 Erősödő megyei ellenállás az abszolutista kormányzás ellen

1825-27 Az első reformországgyűlés
1825 Széchenyi István egy évi jövedelmét ajánlja fel a Magyar Tudós Társaság alapítására (Akadémia)
1828 Az első lóverseny Pesten
1830 Megjelenik Széchenyi Hitel című műve
1831 Észak-kelet-magyarországi parasztfelkelés (koleralázadás)
1832-36 Kossuth szerkesztésében megjelenik az Országgyűlési Tudósítások, majd a
Törvényhatósági Tudósítások
1837-39 Letartóztatják Wesselényi Miklóst, Kossuth Lajost és az országgyűlési ifjak vezetőit
1838 Nagy dunai árvíz - Wesselényi az "árvízi hajós"
1839-40 Az országgyűlés törvénybe iktatja az örökváltságot
1840 V.Ferdinánd amnesztiában részesíti a politikai elítélteket
1841 Megindul Kossuth szerkesztésében a Pesti Hírlap
1842 A Lánchíd alapkőletétele
1844 Az országgyűlés hivatalos államnyelvnek nyílvánítja a magyart
1845 A megyei ellenzék letörésére adminisztrátori rendszert vezetnek be
1846 Megnyitják a Pest-Vác vasútvonalat;
Kormánypárti politikusok magalakítják a Konzervatív Pártot
1847 Létrejön az Ellenzéki Kör.
A reformpártiak elfogadják az Ellenzéki Nyilatkozatot
1847-48 Utolsó rendi országgyűlés Pozsonyban
1848.március 3.
március 13.
március 15.
április 7.
április 11.
július 5.
július 11.
augusztus 13.
szeptember 11.

szeptember 16.
szeptember 29.
október 4.
október 6.
október 30.
december 2.
december 7.
december 31. A párizsi forradalom hatására az országgyűlés elfogadja Kossuth felirati javaslatát;
Az Ellenzéki kör elfogadja a 12 pontot;
Kitör a Pesti forradalom;
V.Ferdinánd kinevezi az első felelős magyar kormányt;
Az uralkodó szentesíti az "áprilisi törvényeket";
Pesten megnyílik a népképviseleti országgyűlés;
Az országgyűlés megszavazza a hadsereg felállítására kért hitelt;
Nemzetőr csapatok szerveződése kezdődik;
Lemond a Batthyány-kormány;
Jelasic horvát bán támadást indít Mo. ellen;
Megalakul az Országos Honvédelmi Bizottmány;
Pákozdi csata;
V.Ferdinánd feloszlatja a magyar országgyűlést;
Az újabb bécsi forradalom elől az udvar Olmützbe menekül;
Magyar vereség Schwechatnál;
V.Ferdinánd lemond Ferenc József javára a trónról;
Az országgyűlés trónbitorlónak nyílvánítja az új királyt;
Az országgyűlés és az Orsz.Honvédelmi Bizottmány Debrecembe költözik
1849.január5.
jan.-febr.
febr.26-27.
március 4.
április 2-19.
április 14.
május 1.
május 9.
május 21.
június
július 28.
augusztus 9.
augusztus 11.
augusztus 13.
augusztus 17.
augusztus 26.
október 2.
október 6. Görgey váci kiáltványa;
Északi hadjárat;
Kápolnai vereség;
Olmützi oktrojált birodalmi alkotmány;
Tavaszi hadjárat;
A Függetlenségi Nyilatkozat kimondja a Habsburg-ház trónfosztását;
Megalakul a Szemere-kormány;
I.Miklós határoz a Mo. elleni fegyveres beavatkozásról;
Buda visszavétele a császári csapatoktól;
Megindul az orosz invázió;
Szegeden az országgyűlés elfogadja a nemzetiségi törvényt;
Vereség Temesvárnál;
Kossuth lemond és átadja a hatalmat Görgeynek;
Világosi fegyverletétel;
Kossuth és a szabadságharc néhány katonája Törökországba emigrál;
Görgeyt Klagenfurtba száműzik;
Megadja magát Komárom erődje;
Pesten kivégzik Batthyány Lajost, Aradon pedig a 13 honvéd tábornokot;
1850 Ausztria és Mo. közötti vámhatár eltörlése
1851 Kossuth kuthaiai alkotmánytervezete
1851-1905 A pesti Bazilika építése
1853 Úrbéri pátens kiadása. Jobbágyfelszabadítás véglegesítése rendeleti úton
1859 Kossuth vezette emigránsok megalakítják a Magyar Nemzeti Igazgatóságot
1860.április 8.
október 20. Széchenyi István öngyilkossága Döblingben;
Ferenc József kibocsátja az Októberi Diplomát
1861.febr.26.
április
május 8.
augusztus Az ún. Februári Pátens kibocsájtása;
A magyar országgyűlés összehívása;
Teleki László öngyilkossága;
Az uralkodó feloszlatja az országgyűlést;
1861-65 A provizórium időszaka (az osztrák önkényuralom visszatérésa)
1862 Kossuth Duna-konföderációs terve
1865.április Deák Ferenc "Húsvéti cikke" a Pesti Hírlapban
1867.május 22.
május 29. Kossuth "Cassandra levele" Deákhoz;
A magyar országgyűlés megszavazza a kiegyezési törvényt (1867.XII.tc.)
1867.jún. 8. Ferenc József megkoronázása
1868 Az Általános Munkásegylet megalakulása;
Horvát - magyar kiegyezés;
A népiskola - és nemzetiségi törvény megszületése
1872 Első politikai munkásperek Mo.-on
1873 Pest, Buda, Óbuda egyesítése
1878 Bosznia-Hercegovina okkupációja (elfoglalása)
1880 A Magyarországi Általános Munkáspárt megalakulása
1882-83 Tiszaeszlári vérvád - antiszemita per Mo.-on
1889-jan.febr. A véderőtörvény vitája a parlamentben
1890.március
december Kossuth elveszti magyar állampolgárságát; Tisza Kálmán lemondása;
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása
1894.március
június Kossuth Lajos halála és budapesti temetése
A polgári házasságról szóló törvény

1895 Szántó Kovács János pere és elítélése
1896.május A millenniumi kiállítás és a budapesti földalatti megnyitása
1897 Törvény a mezőgazdasági munkásokról ("rabszolgatörvény")
1898 Meggyilkolják Erzsébet királynét
1900 A Huszadik század című lap indulása
1904.november Házszabálybotrány a Parlamentben ("zsebkendőszavazás")
1905.január
szeptember A kormányzó Szabadelvű Párt veresége a választásokon;
Százezres tüntetés Budapesten az általános választójogért;
1906.április Koalíciós kormány létrejötte
1908.június
október A Nyugat című lap indulása
Bosznia-Hercegovina annexiója (bekebelezés)
1909.november A Függetlenségi Párt kettészakadása
1910 Tisza István létrehozza a Nemzeti Munkáspártot
1911 Áchim L.Andrást meggyilkolják a Zsilinszky testvérek
1912.máj.23. "Vérvörös csütörtök"; sztrájkok és tüntetések Budapesten
1914.június
június 28.
július 28. Jászi Oszkár létrehozza az Országos Polgári Radikális Pártot;
Szarajevóban maggyilkolják Ferenc Ferdinánd trónörököst
A Monarchia hadat üzen Szerbiának; Az I.Világháború kitörése
1916.július Károlyi Mihály önálló pártot alakít
1917.november Tömegtüntetés a háború ellen Budapesten
1918.okt. 25.
okt. 30-31.
nov.16.
nov. 24.
dec. 1. Magyar Nemzeti Tanács megalakulása;
Polgári demokratikus ("őszirózsás") forradalom;
A köztársaság kikiáltása;
A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása
Az erdélyi románok gyűlése Gyulafehérváron
1919.jan.11.
febr. 15.
febr. 16.
febr. 19.
febr. 20.
febr. 23.
márc. 20.
márc. 21.


ápr. 4.

ápr. 16.
ápr. 27.
máj. 5.
máj.30.-jún.30.
jún.1.
jún. 8. 13.
jún. 24.
jún. 30.
júl. 24.
aug. 1.
aug. 4.
aug. 9.
nov. 16.
december Károlyi Mihály köztársasági elnökké választása;
Bethlen István létrehozza a Nemzeti Egyesülés Pártját;
Megjelenik a földreform törvény;
Magyarországi Véderőegylet feloszlatása;
Letartóztatják a KMP vezetőit;
Károlyi Mihály földet oszt kápolnai birtokán;
Vyx alezredes átadja az antant jegyzékét az új demarkációs vonalakról;
A KMP és az MSZDP egyesülése:Magyarországi Szocialista Párt;
Kommunista hatalomátvéte;
A Tanácsköztársaság kikiáltása;
Közép-és nagybirtokok államosítása;
Kun Béla tárgyalása Smuts tábornok vezette antant delegációval;
Román királyi hadsereg támadása Mo. ellen;
A csehszlovák intervenciós csapatok támadása;
Gróf Károlyi Gyula ellenkormányt alakít Aradon;
A Vörös Hadsereg északi hadjárata;
Dunántúli vasutassztrájk;
Clemenceau táviratai a magyar csapatok kivonását követelik;
Megmozdulások Budapesten a Tanácsköztársaság ellen;
A Vörös Hadsereg kivonulása a Felvidékről;
Román ellentámadás a tiszai fronton;
A tanácskormány lemondása, a Tanácsköztársaság bukása;
A román királyi hadsereg bevonulása Budapestre;
Horthy Miklós önállósítja a nemzeti hadsereg fővezérségét;
Horthy bevonul Budapestre;
Korvin Ottó, László jenő és a "Lenin-fiúk" halálra ítélése és kivégzése
1920.márc.1.
jún.4. Horthy Miklós kormányzóvá választása;
Trianoni béke
1921.márc.okt.
nov.
dec. IV. Károly visszatérési kísérlete;
A Habsburg-ház trónfosztása;
Bethlen-Peyer-paktum (a kormány megegyezése a szociáldemokratákkal
1922.szept. Magyarország felvétele a Népszövetségbe
1924.jún. Stabilizáció népszövetségi kölcsönökkel
1925.dec. A Magyar Rádió első adása
1926.nov. A felsőház visszaállítása
1927.ápr. Magyar-olasz örök barátsági szerződés
1930.szept.1.
okt. 13. A gazdasági válság elleni tömegtüntetés Budapesten
A Független Kisgazdapárt megalakulása;
1932.júl.
okt. Sallai Imre és Fürst Sándor kivégzése;
Gömbös Gyula 95 pontos nemzeti munkaterve
1934 Magyar - német gazdasági szerződés
1937 A Márciusi Front megalakulása
1938.márc.
ápr.
nov. 2.
dec.-1939.máj. A győri fegyverkezési program meghírdetése;
Az első zsidótörvény beterjesztése;
Az első bécsi döntés - a Felvidék egy részének visszacsatolása;
A második zsidótörvény parlamenti vitája;
1939.márc. 15.
ápr.
szept.-okt. Kárpátalja megszállása;
Magyarország kilép a Népszövetségből;
Mo. befogadja a lengyel menekülteket;
1940.aug. 30.
dec. 12. A második bécsi döntés - Észak-Erdély visszacsatolása;
Magyar - jugoszláv örökbarátsági szerződés;
1941.ápr. 3.
ápr.11.
jún.27.
aug. 8.
dec. 25. Teleki Pál öngyilkossága;
Mo. megtámadja Jugoszláviát;
Hadüzenet a Szovjetúniónak;
A harmadik zsidótörvény életbelépése;
A Népszava karácsonyi száma
1942.jan.
dec. Az újvidéki megtorlás;
Bajcsy-Zsilinszky Endre interpellációja a bácskai vérenguzések ügyében
1943.jan.
aug.
szept. A Második Magyar Hadsereg pusztulása Voronyezsnél - a Don folyó mellett;
A balatonszárszói konferencia;
A kormány titkos tárgyalásai a nyugati hatalmakkal
1944.márc. 19.
máj.
máj.-júl.
okt. 6.
okt. 11.
okt. 15.
dec. 21.
dec. 22. Magyarország német megszállása;
A Magyar Front megalakulása;
A vidéki zsidóság deportálása;
A szovjet hadsereg átlépi a magyar határt;
Az előzetes fegyverszünet aláírása Moszkvában;
Horthy sikertelen kiugrási kísérlete;
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés megnyitása;
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása;
1945.jan. 20.
febr. 24.
márc. 17.
ápr. 4.
nov. 4.
nov. 15. Fegyverszüneti szerződés aláírása Moszkvában;
Rákosi Mátyás az MKP főtitkára;
A földreform rendelet megjelenése;
A II. Világháború befejeződése Magyarország területén;
Országgyűlési választások;
Koalíciós kormány létrejötte - MKP,SZDP,FKGP,NPP 
_

1946.febr.1.
márc.5.
aug.1. A köztársaság kikiáltása;
A Baloldali blokk létrehozása;
A forint bevezetése;
1947.febr.10.
aug.31. Párizsi békeszerződés;
Országgyűlési választások;
1948.jún.12. A két munkáspárt egyesülése: Magyar Dolgozók Pártja
1948-49 A sztálinista egypártállam megszilárdítása
1949.febr.
szept. Mindszenty-per
Rajk-per
1953.jún. Az MDP Központi Vezetőségének határozata
1955.dec. Nagy Imre kizárása a pártból
1956.márc.
júl.18-21.
okt.23-nov.4.
nov.4.
A Petőfi Kör első nyilvános rendezvénye;
Rákosi Mátyás lemondatása az MDP éléről - utód: Gerő Ernő;
Forradalom és szabadságharc;
A Kádár János vezette szolnoki ellenkormány megalakítása;
A szovjet intervenció elfojtja a felkelést és megdönti a törvényes kormányt;
1956-60 Részben nemzetközi nyomásra véres megtorlás
1958.jún. 16. Nagy Imre és társai halálra ítélése és kivégzése
1958-60 A mezőgazdaság kollektivizálásának befejezése
1968.jan
aug.20.
Új gazdasági mechanizmus bevezetése;
A Magyar Néphadsereg egységei részt vesznek a Csehszlovákia elleni intervencióban
1972 Gazdasági reform lefékezése, majd leállítása
1973 Olajválság gyengíti a magyar gazdaságot
1979 A demokratikus ellenzék szolidaritást vállal a csehszlovákiai "Charta-mozgalommal"
1985.jún. Ellenzéki személyiségek találkozója Monoron
1987.szept. Első lakiteleki találkozó
1987-89 Sorozatos tömegdemonstrációk Bős-Nagymaros ellen
1988.márc.
máj.
szept.
nov. A Fiatal Demokraták Szövetségének megalakulása;
Kádár János leváltása az MSZMP éléről;
A Magyar Demokrata Fórum politikai mozgalommá nyílvánítja magát;
A Szabad Demokraták Szövetségének megalakulása;
1989.jan.
jún. 16.
aug.-szept.
szept. 18.

okt. 23.
nov. 26. Pozsgay Imre az 1956-os eseményeket népfelkelésként értékeli;
Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése;
Az Ellenzéki Kerekasztal, az MSZMP és a Harmadik Oldal tárgyalása a békés rendszerváltás menetrendjéről;
A Fidesz és az SZDSZ elzárkózik a megegyezés aláírásától;
Az 1956-os forradalom első szabad megünneplése;
Az első demokratikus népszavazás

1990.
márc.-ápr.

máj. 25.
aug. 3.
szept.-okt.
Többpártrendszerű országgyűlési választások: MDF, FKGP és a KDNP szerez többséget;
Hivatalba lép Antall József kormánya;
Az országgyűlés köztársasági elnökké választja Göncz Árpádot;
Helyi önkormányzati választások megtartása;                           
 
 

 
 

vissza a címoldalraE-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
 
Szeretné Ön az iskolai ÉTLAPOT rendszeresen olvasni?
Eredmények
További szavazások
 
Név:
E-mail:
 
 


iskolaforum.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérkép
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu